Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en de levering van
  producten en diensten door DentalCens Diagnostics B.V handelt onder de naam Curasept Benelux B.V.. (hierna: “Curasept”).
 • afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn nimmer rechtsgeldig, tenzij expliciet
  schriftelijk vastgelegd en/of bevestigd door Curasept.
 • De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk
  verworpen en uitgesloten.
 • Indien en voor zover een of meer bepalingen van deze voorwaarden in strijd mochten komen met
  dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen, dan worden laatstgenoemde bepalingen geacht in de plaats te
  zijn getreden van de desbetreffende bepalingen of een gedeelte van de bepalingen van de voorwaarden,
  onverminderd de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 • Onder “schriftelijk” in deze voorwaarden wordt mede per e-mail begrepen.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Curasept is eerst gebonden nadat Curasept de order schriftelijk heeft bevestigd, dan wel zonder voorafgaande orderbevestiging heeft uitgevoerd. Toezending van prijscouranten verplicht Curasept niet tot levering tegen de in de prijscouranten genoemde prijzen.

LEVERING

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering franco leveringsadres van koper. Het overeengekomen leveringsbeding heeft de in Nederland algemeen gebruikelijke betekenis, tenzij voor de interpretatie van het leveringsbeding regels zijn gegeven door de Internationale Kamer van Koophandel in de z.g. Incoterms zoals deze laatstelijk zijn vastgesteld, in welk geval deze regels van toepassing zijn. Het vorenstaande laat het bepaalde in artikelen 3.4, 3.5 en 4 onverlet.

Franco geleverde zaken reizen voor risico van Curasept. De wijze van vervoer wordt door Curasept bepaald.

De overeengekomen levertijd geldt niet als uiterste termijn; Curasept is slechts gehouden omstreeks de overeengekomen leveringsdatum te leveren.

Curasept behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de koper of uit hoofde van andere zakelijke redenen voor eerste of verdere leveringen vooruitbetaling of het stellen van zekerheid te verlangen en indien de verlangde vooruitbetaling uitblijft en/of de verlangde zekerheid niet ten genoegen van Curasept wordt verschaft, de leveringen op te schorten of te weigeren.

Indien de te leveren zaken niet afgehaald en/of in ontvangst worden genomen door de koper, zullen zij voor rekening en risico van de koper door Curasept opgeslagen worden, eventueel naar keuze van Curasept bij een derde.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Het eigendomsrecht van het gekochte gaat eerst op koper over nadat deze aan al zijn verplichtingen jegens Curasept tot de betaling van de koopsom voor geleverde of nog te leveren zaken, of verrichte of te verrichten diensten en ter zake van verschuldigde rente, kosten en schadevergoeding, voldaan heeft. De koper is echter gerechtvaardigd om over de zaken te beschikken in zijn normale bedrijfsuitoefening. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Hij is verplicht Curasept onverwijld op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen gelden met betrekking tot Curasept nog in eigendom toebehorende zaken. In de gevallen als bedoeld in artikel 7 lid 1 is Curasept reeds onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist, om de zaken die Curasept haar eigendom zijn gebleven weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden. Curasept heeft het recht hetzij de zaken onder zich te houden totdat de verschuldigde koopsom met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding volledig is voldaan, hetzij de zaken aan derden te verkopen in welk geval de netto-opbrengst in mindering komt op het door de koper totaal verschuldigde.

PRIJZEN

De in de catalogus of elders door Curasept gepubliceerde prijzen kunnen door Curasept te allen tijde worden gewijzigd. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn deze prijzen netto in Euro’s en exclusief B.T.W. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt de facturering tegen de in de catalogus genoemde prijzen. Voor zover door Curasept wederverkoopprijzen zijn gepubliceerd gelden deze als adviesprijzen.

Curasept kan in geval van een zending met een factuurwaarde beneden de in de catalogus of elders gepubliceerde drempel een toeslag voor administratie- en transportkosten in rekening brengen.

BETALINGSCONDITIES

6.1 Indien een krediet is overeengekomen dient betaling zonder enigerlei schuldvergelijking te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum anders geldt vooruit betaling of betaling bij aflevering.

6.2 Indien binnen dertig (30) dagen na factuurdatum geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, wordt onverminderd de overige rechten van Curasept in dat geval vanaf de factuurdatum over het verschuldigde een rente in rekening gebracht van één procent (1%) per maand, of voor zover deze hoger is de wettelijke rente en komen alle aan deze inning verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, met een minimum van tien procent (10%) van het verschuldigde bedrag, voor rekening van koper.

NIET NAKOMEN

7.1 Indien één der partijen toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van haar verplichtingen, alsmede in het geval van bedrijfsfaillissementsaanvrage, faillissement, liquidatie van het bedrijf of aangevraagde of verkregen surséance van betaling van één der partijen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle haar verder toekomende rechten.

7.2 In geval één van de in het eerste lid genoemde omstandigheden zich bij koper voordoet zullen alle vorderingen van Curasept terstond ten volle opeisbaar zijn en zal CONSUMEDIX het recht hebben ook alle andere overeenkomsten tot levering van zaken en diensten met koper op te schorten of te ontbinden.

RETOURZENDING

8 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling niet verbroken is. Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden. Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@consumedix.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

OVERMACHT

9.1 Ingeval van overmacht heeft Curasept het recht om te zijner keuze de uitvoering van de overeenkomst tot levering voor een termijn van maximaal drie (3) maanden op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding. Onder overmacht wordt mede verstaan: elke omstandigheid waarmee Curasept ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijze niet door de koper kan worden verlangd, zoals: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland al dan niet rechtstreeks daarbij betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen en schaden in fabrieken of magazijnen, bedrijfsbezetting, werkstakingen, zowel in het bedrijf van Curasept als in bedrijven van welke zij haar zaken, grondstoffen en/of hulpstoffen betrekt, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, beperkingen of belemmeringen van productie en/of aanvoer van zaken, grondstoffen, hulpstoffen, brandstoffen en/of energie. Indien Curasept wegens overmacht niet aan zijn leveringsverplichting kan voldoen, heeft de koper het recht, behalve indien de duur van de overmacht zulks niet rechtvaardigt, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9.2 Nakoming in één of meer gevallen onder omstandigheden als omschreven in het eerste lid, tast niet het recht aan in volgende gevallen van de bevoegdheid tot opschorting of ontbinding gebruik te maken.

AANSPRAKELIJKHEID/RECLAMES

10.1 CONSUMEDIX staat slechts in voor de kwaliteit van de zaken in de staat waarin zij verkeerden op het moment dat zij het magazijn van Curasept hebben verlaten.

10.2 Koper is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde zaken strikt in acht te nemen.

10.3 Koper is verplicht de zaken en emballage bij binnenkomst of anders zo spoedig mogelijk en in de mate waarin dit in redelijkheid en/of volgens gebruik van hem kan worden verlangd, te controleren. De gebreken van de zaken en emballage, die bij deze controle worden geconstateerd, alsmede de gebreken die eerst later bij gebruik of verbruik door de koper of door derden blijken te bestaan dienen onmiddellijk nadat zij door koper zijn geconstateerd aan Curasept ter kennis te worden gebracht. De aansprakelijkheid van Curasept vervalt, indien koper aan één van deze verplichtingen of aan de verplichtingen genoemd in artikel 10.2 niet voldoet. Koper is verplicht maatregelen te nemen teneinde de schade zoveel mogelijk te beperken. Koper zal daarbij met name de aanwijzingen van verkoper met betrekking tot zaken en emballage opvolgen.

10.4 Curasept haar aansprakelijkheid als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming zal nimmer het netto verkoopbedrag c.q. het netto factuurbedrag der betreffende zaken te boven gaan. Bovendien is de aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door gebreken van de zaken en emballage, beperkt tot schade aan personen of zaken als bedoeld in art. 6:190 BW.

HARDHEIDSCLAUSULE

Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daardoor de naleving van één of meer van deze voorwaarden niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.

TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

Op alle transacties waarvoor deze voorwaarden gelden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam met dien verstande dat Curasept het recht heeft iedere zaak aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van koper.

KLACHTEN

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@curaseptbenelux.nl

DentalCens Diagnostics B.V.| Curasept Benelux Hermesweg 2 UNIT B11
3741 GP BLARICUM

KvK: 65828925BTW nr: 856277277B01

E:info@curaseptbenelux.nl

+31(0)853035929

  Baarn, mei 2023